Vážení priatelia, domovariči piva, priaznivci skutočného piva,

 

organizačný tím

 

Cassovia Homebrew Club

 

poriada druhý ročník  degustačnej súťaže doma uvareného piva

  

Black Friday Homebrew Competition Cassovia 2019

 

 

1. Súťaž sa bude konať v piatok 13. 12. 2019 (vyhlásenie výsledkov v podniku Pokhoi o cca 19:00 hod.)

 

2. Doručenie vzoriek do 06. 12. 2019 (do 20:00 hodiny) na adresy:

- osobne: Pokhoi, Hlavná 22, Košice 

- poštou: Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice

 

3. Vyhlásená kategória: 

Akýmkoľvek spôsobom fermentovaný alkoholický nápoj vyrobený z vody, sladovaných a nesladovaných surovín, surogátov, chmeľu a ostatných prírodných surovín (byliny, koreniny,...), kvasiniek, bez rozdielu pivného štýlu.

 

4. Súťažné vzorky sa budú hodnotiť podľa doporučení BJCP.

 

5. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci domáci variči piva, ktorí v deň súťaže dovŕšili minimálny vek 18 rokov. Jeden domovarič piva môže prihlásiť maximálne dve vzorky piva vo vyhlásenej kategórii, o ktorej prehlási, že ich sám (resp. s inou osobou, osobami, ktoré uvedie) varil v domácich podmienkach a pivo, resp. receptúra pred konaním súťaže nebola nijako využitá na komerčné účely.

 

6. Požiadavky, základné parametre: 

Dôsledne popísaný/označený pivný štýl prihlásenej vzorky so zoznamom použitých surovín (slady, surogáty, ostatné suroviny (byliny, koreniny,...), použité chmele a kvasinky.

OG – bez obmedzenia, FG – bez obmedzenia, IBU – bez obmedzenia, SRM – 20° a viac 

 

7. Štartovné za jednu súťažnú vzorku piva (3€) je darom, súťažná vzorka musí byť doručená 

najneskôr do 06. 12. 2019 (piatok, do 20:00 hod.) na uvedené adresy - Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, resp. inak po dohode na tel.: 0908 990 376 a Pokhoi, Hlavná 22, 040 01 Košice. Z darov budú hradené náklady na nákup diplomov, odmien.

 

8. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny celkový objem 0,66l musí byť minimálne v dvoch sklenených obaloch (napr. 2 x 0,5l, prípadne 2 x 0,33l, 2 x 0,335). Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítok s názvom piva, výrobcu a označením základnej, resp. východzej kategórie. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok, ten musí byť pripevnený na fľaši gumičkou, resp. odnímateľnou páskou, štítok je súčasťou prihlášky. Nepripúšťa sa označenie na korunkovom uzávere. Prihlásená vzorka piva musí mať uvedený spôsob prípravy (základné suroviny, sladové výťažky, ich kombinácia, brew kit) a jednoznačne musí byť zaradená podľa štýlu uvedeného v BJCP, AHA, Brewer Association, Wolrd Beer Cup, alebo Brewer Advocate. ID štítok môžete vyplniť aj TU.

Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

 

9. Súťažiaci je povinný vyplniť a zaslať organizátorovi prihlasovací formulár – elektronickú prihlášku (zverejnenú aj na stránke súťaže). Vyplnená prihláška – registrácia bude akceptovaná len do 06. 12. 2018 (piatok do 20:00 hod.). Po uvedenom termíne organizátor nebude prijímať registrácie a ani súťažné vzorky pív.

 

10. Odmeny

Ocenení na 1., 2. a 3. mieste diplomy a vecné ceny. Za 1., 2. a 3. miesto sa udeľuje diplom s vyznačením umiestnenia a bodového ohodnotenia, pri bodovom ohodnotení menšom ako 59 bodov sa diplom neudeľuje.

 

11. Bodové ohodnotenie:

Zlatá šiška           (1. stupeň) - excelentné pivo   ( 89, 00 - 100 bodov)

Strieborná šiška  (2. stupeň) - vynikajúce pivo    (75,00 - 88,99 bodov)

Bronzová šiška   (3. stupeň) - dobré pivo            (59,00 - 74,99 bodov)

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel v prípade nepredvídateľných okolností.

 

                                                           Daj Boh šťastia!   

 

 

 

 V Košiciach 21. 10. 2019                                      Organizačný tím Cassovia Homebrew Club