http://biela-vrana.sk/bv2019_medium.jpg

 

1.     category: 28. A - Brett IPA - EN

1.     kategória: 28. A - Brett IPA – SK

category selected by Grand Special Champion Biela vrana 2018 - Radoslavom Dohnalom
určená držiteľom ocenenia Grand Special Biela vrana 2018 - Radoslavom Dohnalom

2.
category: 10. A, B, C - German Wheat Beer - EN
2.
kategória: 10. A, B, C - German Wheat Beer - SK

3. category: 12. A - British Golden Ale - EN

3. kategória: 12. A - British Golden Ale - SK

4.
category: 20. A - American Porter - EN
4.
kategória: 20. A - American Porter - SK


5.
category: 21. B - Speciality IPA - Red IPA - EN
5.
kategória: 21. B - Speciality IPA - Red IPA – SK


6.
category: 23. C - Oud Bruin - EN
6.
kategória: 23. C - Oud Bruin - SK


7.
category: 32. B - Speciality Smoked Beer - EN

7. kategória: 32. B - Speciality Smoked Beer - SK

 

 

28A Brett IPA – EN

 

IPA which was fermented by Brettanomyces yeast (either 100% Brett fermentation or in combination with other yeasts). All IPA styles under 21A, 21B and 22A BJCP 2015 are accepted. Base beer style must be specified and what yeasts were used.

Overall impression: Modern version of IPA, which was Brett fermented. Brett characteristics are in balance and harmony with modern aroma hops.

Aroma: Rich fruity hoppy aroma of tropical, exotic fruits, citrus in harmonious balance with Brett used. Impact of Brett on aroma should be evident and fruity esters produced by Brett should be in harmony and supplement aroma hops. Typical Brett notes, aroma and flavor (funk, barnyard, wet hay etc.) should not be evident and dominate.    At the same time aroma should also show characteristics of base beer style (21A, 21B or 22A).

Appearance: Variable by base style. Must respect BJCP guidelines for specific base IPA style (21A, 21B and 22A).

Flavor: Variable by base IPA style, should show characteristics of specific IPA style (21A, 21B and 22A). Flavor should be in balance with fruity esters, which are produced by Brett. Should be fruity, tropical, citrusy, and hoppy in harmony with Brett and/or other ingredients used in brewing particular IPA style. Must follow BJCP guidelines for base IPA style. Little sourness is acceptable.

Mouthfeel: light to medium body. Medium to medium high carbonation. No astringency. Lighter body than what might be expected due to Brett fermentation.

Back to TOP

 

28A Brett IPA – SK

 

Ide o štýl IPA, na ktorého výrobu boli použité Brettanomyces kvasinky (buď samostatne (100% Brett fermentácia) alebo v kombinácii s inými kvasinkami). Ako základný štýl sa akceptujú všetky IPA zakategorizované podľa BJCP v kategóriách 21A, 21B a 22A. Musí byť uvedený ktorý štýl IPA je základný, aké kvasinky boli použité.

Celkový dojem: Moderná verzia IPA, pri výrobe ktorej sa použili Brettanomyces kvasinky a ich charakteristické vlastnosti pri tomto štýle piva harmonizujú s modernými aromatickými chmeľmi.

Aróma: Bohatá ovocná chmeľová aróma po tropickom, exotickom ovocí, citrusoch v harmonickom balanse s použitými Brett kvasinkami. Vplyv Brett kvasiniek na arómu by mal byť poznateľný a produkované ovocné estery by mali harmonicky dopĺňať použité aromatické chmele. Typická vôňa Brett kvasiniek (konské, korenisté a dymové vône) sú nežiadúce. Zároveň by aróma mala vykazovať známky základného štýlu IPA (21A, 21B a 22A).

Vzhľad: Rôzny a zároveň vzhľad musí rešpektovať odporúčania BJCP pre konkrétny základný štýl IPA (21A, 21B a 22A).

Chuť: chuť by mala vykazovať charakter konkrétneho základného štýlu IPA (21A, 21B a 22A) a zároveň byť v harmónii s ovocnými estermi, ktoré produkujú Brettanomyces. V chuti by mali prevládať ovocné, tropicko citrusové, chmeľové vlastnosti po použitých aromatických chmeľoch v kombinácii s použitými Brett kvasinkami a/alebo prípadne ďalšími surovinami použitými pri výrobe tohto piva vychádzajúc z odporúčaní BJCP pre základné štýly IPA. Jemná kyslosť po Brettanomyces nie je na závadu.

Back to TOP

 

20A American Porter – EN

 

Overall Impression: A substantial, malty dark beer with a complex and flavorful dark malt character.

 

Aroma: Medium-light to medium-strong dark malt aroma, often with a lightly burnt character. Optionally may also show some additional malt character in support (grainy, bready, toffee-like, caramelly, chocolate, coffee, rich, and/or sweet). Hop aroma low to high, often with a resiny, earthy, or floral character. May be dry-hopped. Fruity esters are moderate to none.

 

Appearance: Medium brown to very dark brown, often with ruby- or garnet-like highlights. Can approach black in color. Clarity may be difficult to discern in such a dark beer, but when not opaque will be clear (particularly when held up to the light). Full, tan-colored head with moderately good head retention.

 

Flavor: Moderately strong malt flavor usually features a lightly burnt malt character (and sometimes chocolate and/or coffee flavors) with a bit of grainy, dark malt dryness in the finish. Overall flavor may finish from dry to medium-sweet. May have a sharp character from dark roasted grains, but should not be overly acrid, burnt or harsh. Medium to high bitterness, which can be accentuated by the dark malt. Hop flavor can vary from low to high with a resiny, earthy, or floral character, and balances the dark malt flavors. The dark malt and hops should not clash. Dry-hopped versions may have a resiny flavor. Fruity esters moderate to none.

 

Mouthfeel: Medium to medium-full body. Moderately low to moderately high carbonation. Stronger versions may have a slight alcohol warmth. May have a slight astringency from dark malts, although this character should not be strong.

 

Comments: Although a rather broad style open to brewer interpretation. Dark malt intensity and flavor can vary significantly. May or may not have a strong hop character, and may or may not have significant fermentation by-products; thus may seem to have an “American” or “British” character.

 

History: A stronger, more aggressive version of preprohibition porters and/or English porters developed in the modern craft beer era. Historical versions existed, particularly on the US East Coast, some of which are still being produced 36 BJCP Beer Style Guidelines – 2015 Edition (see the Historical Beer, Pre-Prohibition Porter). This style describes the modern craft version.

 

Characteristic Ingredients: May contain several malts, prominently dark malts, which often include black malt (chocolate malt is also often used). American hops typically used for bittering, but US or UK finishing hops can be used; a clashing citrus quality is generally undesirable. Ale yeast can either be clean US versions or characterful English varieties.

 

Style Comparison: More bitter and often stronger with more dark malt qualities and dryness than English Porters or PreProhibition Porters. Less strong and assertive than American Stouts.

 

Vital Statistics: OG: 1.050 – 1.070 IBUs: 25 – 50 FG: 1.012 – 1.018 SRM: 22 – 40 ABV: 4.8 – 6.5%

 

Commercial Examples: Anchor Porter, Boulevard Bully! Porter, Deschutes Black Butte Porter, Founders Porter, Great Lakes Edmund Fitzgerald Porter, Smuttynose Robust Porter, Sierra Nevada Porter

Back to TOP

 

20A American Porter – SK

 

Celkový dojem: výrazné, sladové tmavé pivo s komplexným chuťovým profilom po tmavých sladoch.

 

Aróma: stredne-ľahká až stredne-silná aróma po tmavých sladoch, často s jemne spáleným charakterom. Niekedy sa môže vyskytovať aj dodatočná vôňa (zrnová, chlebnatá, karamelky, karamel, čokoláda, káva, bohatá a/alebo sladká). Chmeľová aróma nízka až vysoká, často živica, zemitosť, kvetinkový charakter. Môže byť chmelený za studena. Ovocné estery sú stredné až žiadne.

 

Vzhľad: Stredne hnedá až silne tmavá hnedá farba, často s rubínovým odleskom. Môže sa približovať ku čiernej farbe. Priezračnosť v takto tmavom pive môže byť ťažko rozoznateľná, avšak ak pivo nie je tmavo nepriehľadné, musí byť číre (obyčajne pri pohľade do svetla). Plná, hnedá pena so stredne dobrou trvácnosťou.

 

Chuť: Stredne silná sladová chuť s jemne spáleným charakterom (a niekedy aj čokoládová a/alebo kávová chuť) s trochou zrnitosti, suchosti na konci po použitom tmavom slade. Celková chuť môže v závere byť suchá až stredne sladká. Môže mať ostrý charakter po tmavých pražených sladoch, ale nemala by byť trpká, spálená resp. drsná. Stredná až vysoká horkosť, ktorá môže byť zvýraznená použitými tmavými sladmi. Chmeľová chuť môže byť nízka až vysoká s živičným, zemitým alebo kvetinovým charakterom a zároveň balansuje chute po tmavých sladoch. Chute po tmavých sladoch a použitých chmeľoch by si nemali odporovať.

 

Pocit v ústach: Stredné až stredne-plné telo. Stredne nízke až stredne vysoké sýtenie. Silnejšie verzie môžu mať ľahkú alkoholovú hrejivosť. Môže mať jemne zvieravé z tmavých sladov, ale zvieravosť by

nemala byť silná.

 

Poznámky: ide o značne široký štýl, ktorý je relatívne voľne interpretovateľný. Intenzita po tmavých sladoch a chuťový profil sa môžu výrazne líšiť. Môže aj nemusí mať silný chmeľový charakter a môže a nemusí vykazovať výrazné produkty kvasenia - estery (fermentation by-products), takže môže mať Americký alebo Britský charakter.

 

História: Silnejšia, agresívnejšia verzia predprohibičných portrov a/alebo anglických portrov, ktorý bol vyvinutý v súčasnej dobe remeselného piva. Historické verzie existovali, najmä na východnom pobreží USA, niektoré sa stále vyrábajú. Tento štýl však popisuje modernú remeselnú verziu.

 

Charakteristické ingrediencie: môže byť použitých viacero sladov, významne tmavé slady, najmä čierny slad (čokoládový je tiež často používaný). Americké chmele zvyčajne pre horkosť, ale pre arómu môžu byť použité US alebo UK chmele. Citrusové chmele sú všeobecne nevhodné. Americké aj britské ejlové kvasinky môžu byť použité.

 

Porovnanie štýlov: Horkejší a silnejší s výraznejším charakterom a suchosťou po tmavých sladoch ako Anglické portery alebo predprohibičné portery. Menej silné a menej výrazné ako americký stout.

 

Základné hodnoty: OG: 1.050 – 1.070 IBUs: 25 – 50 FG: 1.012 – 1.018 SRM: 22 – 40 ABV: 4.8 – 6.5%

 

Komerčné príklady: Anchor Porter, Boulevard Bully! Porter, Deschutes Black Butte Porter, Founders Porter, Great Lakes Edmund Fitzgerald Porter, Smuttynose Robust Porter, Sierra Nevada Porter

Back to TOP

 

23C Oud Bruin – EN

 

Overall Impression: A malty, fruity, aged, somewhat sour Belgian-style brown ale.

 

Aroma: Complex combination of fruity esters and rich malt character. Medium to medium-high esters commonly reminiscent of raisins, plums, figs, dates, black cherries or prunes. Medium low to medium high malt character of caramel, toffee, orange, treacle or chocolate. Spicy phenols can be present in low amounts for complexity. A sherry-like character may be present and generally denotes an aged example. A low sour aroma may be present, and can modestly increase with age but should not grow to a noticeable acetic/vinegary character. Hop aroma absent. Diacetyl is perceived only in very minor quantities, if at all, as a complementary aroma.

 

Appearance: Dark reddish-brown to brown in color. Good clarity. Average to good head retention. Ivory to light tan head color.

 

Flavor: Malty with fruity complexity and typically some caramel character. Medium to medium-high fruitiness commonly includes dark or dried fruit such as raisins, plums, figs, dates, black cherries or prunes. Medium low to medium high malt character of caramel, toffee, orange, treacle or chocolate. Spicy phenols can be present in low amounts for complexity. A slight sourness often becomes more pronounced in well-aged examples, along with some sherry-like character, producing a “sweet-and-sour” profile. The sourness should not grow to a notable acetic/vinegary character. Hop flavor absent. Restrained hop bitterness. Low oxidation is appropriate as a point of complexity. Diacetyl is perceived only in very minor quantities, if at all, as a complementary flavor. Balance is malty, but with fruitiness and sourness present. Sweet and tart finish.

 

Mouthfeel: Medium to medium-full body. Low to moderate carbonation. No astringency.

 

Comments: Long aging and blending of young and aged beer may occur, adding smoothness and complexity and balancing any harsh, sour character. This style was designed to lay down so examples with a moderate aged character are considered superior to younger examples. As in fruit lambics, Oud Bruin can be used as a base for fruit-flavored beers such as kriek (cherries) or frambozen (raspberries), though these should be entered in the Classic-Style Fruit Beer category.

 

History: An “old ale” tradition, indigenous to East Flanders, typified by the products of the Liefman brewery (now owned by Riva), which has roots back to the 1600s. Historically brewed as a “provision beer” that would develop some sourness as it aged. These beers were typically more sour than current commercial examples. While Flanders red beers are aged in oak, the brown beers are warm aged in stainless steel.

 

Characteristic Ingredients: A base of Pils malt with judicious amounts of dark cara malts and a tiny bit of black or roast malt. Often includes maize. Low alpha acid continental hops are typical (avoid high alpha or distinctive American hops). Saccharomyces and Lactobacillus (and acetobacter) contribute to the fermentation and eventual flavor. Lactobacillus reacts poorly to elevated levels of alcohol. Water high in carbonates is typical of its home region and will buffer the acidity of darker malts and the lactic sourness. Magnesium in the water accentuates the sourness.

 

Style Comparison: A deeper malt character distinguishes these beers from Flanders red ales. The Oud Bruin is less acetic and maltier than a Flanders Red, and the fruity flavors are more malt-oriented.

 

Vital Statistics: OG: 1.040 – 1.074 IBUs: 20 – 25 FG: 1.008 – 1.012 SRM: 15 – 22 ABV: 4.0 – 8.0%

 

Commercial Examples: Ichtegem Oud Bruin, Liefmans Goudenband, Liefmans Liefmans Oud Bruin, Petrus Oud Bruin, Riva Vondel, Vanderghinste Bellegems Bruin

Back to TOP

 

23C Oud Bruin – SK

 

Celkový dojem: Sladové, ovocné, vyzreté (aged), trochu kyslé hnedé pivo belgického typu.

 

Aróma: Komplexná kombinácia ovocných esterov a bohatej sladovosti. Stredné až stredne vysoké estery pripomínajúce hrozienka, slivky, figy, ďatle, čierne čerešne, sušené slivky. Stredne nízke až stredne vysoké tóny karamelu, karamelky, pomaranča, čokolády alebo melasy. Korenisté fenoly môžu byť prítomné v nízkych intenzitách kvôli komplexnosti. Prítomnosť sherry je akceptovateľná a indikuje vyzreté pivo. Nízka kyslá aróma môže byť prítomná a môže sa s vekom zvýrazniť ale nemala by prerásť do jasných octových tónov. Chmeľová aróma absentuje. Diacetyl len vo veľmi nízkych až žiadnych množstvách, len ako doplnková aróma.

 

Vzhľad: tmavá červeno hnedá až hnedá farba. Dobrá čírosť. Stredná až dobrá trvácna pena. Slonovinová až svetlo hnedá farba peny.

 

Chuť: sladové s ovocnou komplexnosťou a nejakou karamelovou zložkou. Stredne až stredne vysoká ovocnosť pripomínajúca tmavé a/alebo sušené ovocie ako hrozienka, slivky, figy, ďatle, čierne čerešne alebo sušené slivky. Stredne nízke až stredne vysoké tóny karamelu, karamelky, pomaranča, melasy alebo čokolády. Korenisté fenoly môžu byť prítomné v nízkych intenzitách kvôli komplexnosti. Jemná kyslosť sa často zvýrazní v dobre vyzretých vzorkách, a zároveň s sherry tónmi vytvára sladko kyslý profil. Kyslosť by sa nemala rozvinúť do octového charakteru. Chmeľová chuť absentuje. Minimálna chmeľová horkosť. Nízka oxidácia je vhodná a pridáva na komplexnosti. Diacetyl len v minimálnych až nulových množstvách ako doplnok v chuti. Rovnováha smerom ku sladovosti ale s prítomnou ovocnosťou a kyslosťou. Sladký a kyselkavý záver.

 

Pocit v ústach: stredné až stredne plné telo. Nízke až stredné sýtenie. Žiadna trpkosť.

 

Poznámky: dlhé zretie a blendovanie mladého a vyzretého piva môže ale nemusí byť, ak áno, blendovanie prináša komplexnosť do piva, uhladzuje a vyrovnáva ostrú kyslosť. Tento štýl je vhodný na dlhé zretie takže vzorky so strednou úrovňou zretia sú považované za lepšie ako mladšie verzie. Podobne ako pri ovocných lambikoch, Oud bruin môže byť použitý ako základ pre ovocné pivá ako napr. Kriek alebo frambozen. Tieto pivá by však mali byť kategorizované ako klasické ovocné pivá.

 

História: tradičné “old ale” pochádzajúce z východného Flámska, typické pre pivovar Liefman, ktorého história siaha do 17. storočia. Historicky varené ako provinčné pivo, ktoré si rozvinulo nejakú kyslosť v dobe zretia. Tieto pivá boli typicky kyslejšie ako dnešné komerčné príklady. Zatiaľ čo Flanders red je zretý v dubových sudoch, hnedé pivá sú zreté v oceľových tankoch.

 

Charakteristické ingrediencie: základ tvorí plzenský slad s rozumným množstvom tmavých karamelových sladov a malého množstva čierneho alebo praženého sladu. Často je používaná kukurica. Nízko alfa kyslé európske chmele sú typické. Saccharomyces a lactobacillus (a acetobacter) prispievajú ku kvaseniu a výslednej chuti. Lactobacilus reaguje zle na zvýšený objem alkoholu. Voda s vysokým obsahom karbonátov je typická a tlmí kyslosť tmavých sladov a mliečnu kyslosť. Magnézium vo vode zvýrazňuje kyslosť.

 

Porovnanie štýlov: výraznejší sladový charakter odlišuje Oud Bruin od flander red. Oud bruin je menej kyslý a sladovejší ako flanders red, a ovocné chute sú viac sladovo orientované.

 

Základné hodnoty: OG: 1.040 – 1.074 IBUs: 20 – 25 FG: 1.008 – 1.012 SRM: 15 – 22 ABV: 4.0 – 8.0%

 

Komerčné príklady: Ichtegem Oud Bruin, Liefmans Goudenband, Liefmans Liefmans Oud Bruin, Petrus Oud Bruin, Riva Vondel, Vanderghinste Bellegems Bruin

Back to TOP

 

32B Specialty Smoked Beer – EN

 

A Specialty Smoked Beer is either a smoked beer based on something other than a Classic Style, or any type of smoked beer with additional ingredients (fruits, vegetables, spices) or processes employed that transform the beer into something more unique.

 

Overall Impression: A smoke-enhanced beer showing good balance between the smoke, the beer character, and the added ingredients, while remaining pleasant to drink. Balance in the use of smoke, hops and malt character is exhibited by the better examples.

 

Aroma: The aroma should be a pleasant balance between the expected aroma of the base beer, the smokiness imparted by the use of smoked malts, and any additional ingredients. The intensity and character of the smoke, base beer style, and additional ingredients can vary, with any being more prominent in the balance. Smokiness may vary from low to assertive; however, balance in the overall presentation is the key to well-made examples. The quality and secondary characteristics of the smoke are reflective of the source of the smoke (e.g., alder, oak, beechwood). Sharp, phenolic, harsh, rubbery, or burnt smoke-derived aromatics are inappropriate.

 

Appearance: Variable. The appearance should reflect the base beer style, although the color of the beer is often a bit darker than the plain base style. The use of certain fruits and spices may affect the color and hue of the beer as well.

 

Flavor: As with aroma, there should be a balance between smokiness, the expected flavor characteristics of the base beer style, and the additional ingredients. Smokiness may vary from low to assertive. Smoky flavors may range from woody to somewhat bacon-like depending on the type of malts used. The balance of underlying beer characteristics and smoke can vary, although the resulting blend should be somewhat balanced and enjoyable. Smoke can add some dryness to the finish. Harsh, bitter, burnt, charred, rubbery, sulfury, medicinal, or phenolic smoky characteristics are generally inappropriate (although some of these characteristics may be present in some base styles; however, the smoked malt shouldn’t contribute these flavors).

 

Mouthfeel: Varies with the base beer style. Significant astringent, phenolic smoke-derived harshness is inappropriate.

 

Comments: Any style of beer can be smoked; the goal is to reach a pleasant balance between the smoke character and the base beer style. Entries should be judged on how well that style is represented, and how well it is balanced with the smoke character. Entries with a specific type or types of smoke cited will be judged on how well that type of smoke is recognizable and marries with the base style and added ingredients. Judges should evaluate the beers mostly on the overall balance, and how well the smoke character and added ingredients enhances the base beer.

 

Characteristic Ingredients: Different materials used to smoke malt result in unique flavor and aroma characteristics. Beechwood, or other hardwood (oak, maple, mesquite, alder, pecan, apple, cherry, other fruitwoods) smoked malts may be used. The various woods may remind one of certain smoked products due to their food association (e.g., hickory with ribs, maple with bacon or sausage, and alder with salmon). Evergreen wood should never be used since it adds a medicinal, piney flavor to the malt. Noticeable peat-smoked malt is universally undesirable due to its sharp, piercing phenolics and dirt-like earthiness. The beer ingredients vary with the base style. Other unusual ingredients (fruits, vegetables, spices, honey, etc.) used in noticeable quantities.

 

Entry Instructions: The entrant must specify a base beer style; the base beer does not have to be a Classic Style. The entrant must specify the type of wood or smoke if a varietal smoke character is noticeable. The entrant must specify the additional ingredients or processes that make this a specialty smoked beer.

 

Vital Statistics: Varies with the base beer style.

Back to TOP

 

32B Specialty Smoked Beer – SK

 

Specialty Smoked Beer je buď zaúdené/dymové pivo, ktorého základom je niečo iné ako Klasický štýl, alebo akýkoľvek typ/štýl údeného piva s použitím dodatočných ingrediencií (ovocie, zelenina, korenie,...) alebo aplikovaním dodatočných procesov, ktoré menia toto údené pivo na niečo unikátnejšie.

 

Celkový dojem: údené pivo vykazujúce dobrú rovnováhu medzi údenosťou, charakterom základného piva, a dodatočných ingrediencií, a zároveň uchovávajúc si vysokú piteľnosť a chutnosť. Rovnováha medzi údenosťou, chmeľovými a sladovými charakteristikami piva je typická pre lepšie vzorky tohto štýlu.

 

Aróma: aróma by mala byť v príjemnej rovnováhe medzi očakávanou arómou základného piva, údenosťou z údeného sladu, a ďalších použitých surovín resp. procesov. Intenzita a charakter údenosti, základného piva, a dodatočných ingrediencií sa môže líšiť, pričom ktorákoľvek zložka môže vystupovať do popredia. Údenosť môže byť nízka až po veľmi výraznú, avšak, rovnováha v celkovom charaktere je kľúčová vo veľmi dobrých príkladoch štýlu. Zdroj údenosti (napr. jelša, dub, buk) sa odzrkadľuje v kvalite a druhotných charakteristikách dymovosti v pive. Ostré, fenolické, hrubé, gumené, alebo spálené aromatiky vzniknuté vplyvom údeného sladu sú nevhodné.

 

Vzhľad: Rôzny. Vzhľad piva by mal odzrkadľovať základné pivo, hoci farba piva je často trocha tmavšia ako čistý základný štýl. Použitie niektorého ovocia a korenia môže mať taktiež vplyv na farbu a zákal v pive.

 

Chuť: podobne ako v aróme, chuť by mala vykazovať rovnováhu medzi údenosťou, očakávanými chuťovými charakteristikami základného štýlu a ďalších ingrediencií. Údenosť môže byť nízka až výrazná. Údené tóny môžu naberať tóny od dreva až po slaninu závisiac od typu použitého údeného sladu. Rovnováha medzi základným pivom a údenosťou sa môže líšiť, avšak výsledná kombinácia týchto chutí by mala byť v rovnováhe a príjemná. Dymovosť môže pridať trochu suchosti do záveru. Drsné, horké, spálené, zhorené, gumené, sírnaté, medicinálne alebo fenolické údené tóny sú vo všeobecnosti nevhodné (niektoré z týchto charakteristík sa však môžu v niektorých základných pivách nachádzať. Údený slad by však nikdy nemal byť zdrojom týchto chutí).

 

Pocit v ústach: rôzny závisiac od základného piva. Výrazná zvieravosť, fenolická drsnosť je nevhodná.

 

Poznámky: akýkoľvek pivný štýl môže byť zadymený. Cieľom je dosiahnuť príjemnú rovnováhu medzi údeným charakterom a základným pivom. Vzorky by mali byť hodnotené na základe toho, ako dobre základné pivo je reprezentované a ako dobre je vybalansované s údeným charakterom. Vzorky so špecifickým typom dymovosti, ktorú súťažiaci vyznačia, by mali byť hodnotené na základe toho, ako dobre je tento typ dymovosti rozpoznateľný a ladí so základným pivo a pridanými ďalšími ingredienciami. Porotcovia by mali hodnotiť vzorky prevažne na základe celkovej rovnováhy a toho, ako dobre dymovosť a pridané ďalšie ingrediencie obohacujú základné pivo.

 

Základné ingrediencie: rôzne drevo použité na údenie sladu má za následok jedinečnú chuť a arómu. Buk alebo iné tvrdé drevo (dub, javor, jelša, orech, jablko, čerešňa, alebo iné ovocné stromy) môžu byť použité na údenie sladu. Jednotlivé drevá môžu pripomínať určité údené produkty z dôvodu ich podobnosti s jedlom (napr. Orech - Údené rebierka, javor - šunka a klobása, jelša - losos). Neopadavé vždy zelené ihličnaté stromy by nemali byť nikdy použité na údenie, nakoľko toto drevo prispieva ku medicinálnym, borovicovým chutiam. Silne rašelinový údený slad je zvyčajne nevhodný z dôvodu jeho ostrej, fenolickej a špinavo-zemitej charakteristike. Ingrediencie sa lýšia od pivného štýlu a základného piva. Dodatočné nezvyčajné ingrediencie (ovocie, zelenina, korenie, med, atď.) by mali byť použité v rozpoznateľnom množstve.

 

Inštrukcie pre prihlásenie vzorky: súťažiaci MUSÍ špecifikovať základný pivný štýl resp. základné pivo. Základné pivo NEMUSÍ byť klasický pivný štýl. Súťažiaci MUSÍ špecifikovať typ dreva alebo dymu, ak rôzne údené tóny sú badateľné. Súťažiaci MUSÍ špecifikovať ďalšie použité ingrediencie alebo aplikované procesy, ktoré robia prihlásené pivo špeciále údené pivo.

 

Základné hodnoty: rôzne závisiac od základného piva.

Back to TOP

 

10 German Wheat Beer

This category contains vollbier- and starkbier-strength German wheat beers without sourness, in light and dark colors.

 

10A. Weissbier – EN

10A. Weissbier – SK

10B Dunkles Weissbier – EN

10B Dunkles Weissbier – SK

10C Weizenbock - EN

10C Weizenbock - SK

 

Back to TOP

10A Weissbier – EN

 

Overall Impression: A pale, refreshing German wheat beer with high carbonation, dry finish, a fluffy mouthfeel, and a distinctive banana-and-clove yeast character.

 

Aroma: Moderate to strong phenols (usually clove) and fruity esters (typically banana). The balance and intensity of the phenol and ester components can vary but the best examples are reasonably balanced and fairly prominent. The hop character ranges from low to none. A light to moderate wheat aroma (which might be perceived as bready or grainy) may be present but other malt characteristics should not. Optional, but acceptable, aromatics can include a light to moderate vanilla character, and/or a faint bubblegum aroma. None of these optional characteristics should be high or dominant, but often can add to the complexity and balance.

 

Appearance: Pale straw to gold in color. A very thick, moussy, long-lasting white head is characteristic. The high protein content of wheat impairs clarity in an unfiltered beer, although the level of haze is somewhat variable.

 

Flavor: Low to moderately strong banana and clove flavor. The balance and intensity of the phenol and ester components can vary but the best examples are reasonably balanced and fairly prominent. Optionally, a very light to moderate vanilla character and/or faint bubblegum notes can accentuate the banana flavor, sweetness and roundness; neither should be dominant if present. The soft, somewhat bready or grainy flavor of wheat is complementary, as is a slightly grainy-sweet malt character. Hop flavor is very low to none, and hop bitterness is very low to moderately low. Well-rounded, flavorful palate with a relatively dry finish. The perception of sweetness is more due to the absence of hop bitterness than actual residual sweetness; a sweet or heavy finish would significantly impair drinkability.

 

Mouthfeel: Medium-light to medium body; never heavy. Suspended yeast may increase the perception of body. The texture of wheat imparts the sensation of a fluffy, creamy fullness that may progress to a light, spritzy finish aided by high to very high carbonation. Always effervescent.

 

Comments: These are refreshing, fast-maturing beers that are lightly hopped and show a unique banana-and-clove yeast character. These beers often don’t age well and are best enjoyed while young and fresh. The version mit hefe is served with suspended yeast; the krystal version is filtered for excellent clarity. The character of a krystal weizen is generally fruitier and less phenolic than that of the weissbier mit hefe. May be known as hefeweizen, particularly in the United States.

 

History: While Bavaria has a wheat beer tradition dating back hundreds of years, brewing wheat beer used to be a monopoly reserved for Bavarian royalty. Modern weissbier dates from 1872 when Schneider began production. However, pale weissbier only became popular since the 1960s. It is quite popular today, particularly in southern Germany.

 

Characteristic Ingredients: By German brewing tradition, at least 50% of the grist must be malted wheat, although some versions use up to 70%; the remainder is typically Pilsner malt. A decoction mash is traditional, although modern brewers typically don’t follow this practice. Weizen ale yeast produces the typical spicy and fruity character, although high fermentation temperatures can affect the balance and produce off-flavors.

 

Vital Statistics: OG: 1.044 – 1.052

IBUs: 8 – 15 FG: 1.010 – 1.014

SRM: 2 – 6 ABV: 4.3 – 5.6%

 

Commercial Examples: Ayinger Bräu Weisse, Hacker-Pschorr Weisse, Paulaner Hefe-Weizen Naturtrüb, Schneider Weisse Unser Original, Weihenstephaner Hefeweissbier

Back to TOP

Back to German Whet Beer

 

 

10A Weissbier - SK

 

Celkový dojem: svetlé, osviežujúce nemecké pšeničné pivo s vysokým nasýtením, suchou koncovkou, nadýchaným telom a výrazným banánovo-klinčekovým charakterom kvasiniek.

 

Aróma: stredné až silné fenoly (zvyčajne klinček) a ovocné estery (typicky banány). Rovnováha a intenzita fenolov a esterov sa môže líšiť, ale najlepšie príklady sú primerane vyvážené a pomerne výrazné. Chmeľový charakter sa pohybuje od nízkeho po žiadny. Môže byť prítomná ľahká až stredná pšeničná aróma (ktorá môže byť vnímaná ako chlebová alebo obilná) ale nemali by byť prítomné iné sladové charakteristiky. Nepovinné, ale prijateľné, arómy môžu zahŕňať ľahký až stredný charakter vanilky a/alebo slabú arómu žuvačky. Žiadna z týchto nepovinných vlastností by nemala byť vysoká alebo dominantná, ale často môže pridať ku komplexnosti a rovnováhe.

 

Vzhľad: farba svetlej až zlatej slamy. Charakteristická je veľmi hustá, šľahačková, dlhotrvajúca biela pena. Vysoký obsah bielkovín z pšenice narúša čírosť v nefiltrovanom pive hoci miera zákalu je premenlivá.

 

Chuť: nízka až stredne silná banánová a klinčeková chuť. Rovnováha a intenzita fenolov a esterov sa môže líšiť, ale ukážové pivá sú primerane vyvážené a pomerne výrazné. Prípadný veľmi ľahký až stredný charakter vanilky a/alebo slabý náznak žuvačky môžu zvýrazniť banánovú chuť, sladkosť a zaoblenosť, ale nemali by byť dominantné ak sú prítomné. Ľahká, trochu chlebová alebo obilná chuť pšenice prispieva k chuti, rovnako ako trochu obilno-sladký charakter sladu. Chmeľová chuť je veľmi nízka až žiadna a horkosť veľmi nízka až stredne nízka. Dobre zaoblená chuť s relatívne suchým koncom. Dojem sladkosti je viac spôsobený neprítomnosťou chmeľovej horkosti než skutočnou zostatkovou sladkosťou - sladká alebo ťažká koncovka by výrazne ovplyvnila piteľnosť.

 

Pocit v ústach: stredné až ľahké telo, nikdy ťažké. Prítomné kvasinky môžu zvýšiť vnímanie tela. Štruktúra pšenice dodáva pocit nadýchanej, krémovej plnosti ktorá môže prejsť do ľahkej, bublinkovej koncovky spôsobenej vysokým až veľmi vysokým nasýtením. Vždy šumivé.

 

Poznámky: Jedná sa osviežujúce, rýchlo dozrievajúce pivá, ktoré sú ľahko chmelené a majú jedinečný banánovo klinčekový charakter kvasiniek. Tieto pivá často dobre nezrejú a sú najlepšie mladé a čerstvé. Verzia mit hefe sa podáva s kvasinkami, krystal verzia je filtrovaná pre čírosť. Krystal weizen je všeobecne ovocnejší a menej fenolový ako weissbier mit hefe. Môže byť známy ako hefeweizen, najmä v USA.

 

História: Zatiaľ čo tradícia pšeničného piva v Bavorsku sa datuje stovky rokov, varenie pšeničného piva bývalo výsadou Bavorskej šľachty. Moderný weissbier pochádza z roku 1872 kedy spoločnosť Schneider začala produkciu. Avšak bledý weissbier sa stal populárnym od 60. rokov. Dnes je veľmi populárny, najmä v južnom Nemecku.

 

Základné ingrediencie: Podľa nemeckej pivovarníckej tradície, najmenej 50% sypania musí byť pšeničný slad, hoci niektoré verzie uvádzajú až 70%. Zvyšok typicky tvorí Plzeňský slad. Tradične sa robil dekokčným rmutovaním, ktoré sa v súčasnosti používa už iba výnimočne. Weizen kvasinky produkujú typický korenistý a ovocný charakter piva, hoci príliš vysoké teploty kvasenia môžu ovplyvniť rovnováhu a produkovať vady.

 

Back to TOP

Back to German Whet Beer

 

 

10B Dunkles Weissbier – EN

 

Overall Impression: A moderately dark German wheat beer with a distinctive banana-and-clove yeast character, supported by a toasted bread or caramel malt flavor. Highly carbonated and refreshing, with a creamy, fluffy texture and light finish that encourages drinking.

 

Aroma: Moderate phenols (usually clove) and fruity esters (usually banana). The balance and intensity of the phenol and ester components can vary but the best examples are reasonably balanced. Optionally, a low to moderate vanilla character and/or faint bubblegum notes may be present, but should not dominate. Hop aroma ranges from low to none, and may be lightly floral, spicy, or herbal. A light to moderate wheat aroma (which might be perceived as bready, doughy or grainy) may be present and is often accompanied by a caramel, bread crust, or richer malt aroma. The malt aroma may moderate the phenols and esters somewhat.

 

Appearance: Light copper to mahogany brown in color. A very thick, moussy, long-lasting off-white head is characteristic. The high protein content of wheat impairs clarity in this traditionally unfiltered style, although the level of haze is somewhat variable. Suspended yeast sediment can contribute to cloudiness.

 

Flavor: Low to moderately strong banana and clove flavor. The balance and intensity of the phenol and ester components can vary but the best examples are reasonably balanced and fairly prominent. Optionally, a very light to moderate vanilla character and/or faint bubblegum notes can accentuate the banana flavor, sweetness and roundness; neither should be dominant if present. The soft, somewhat bready, doughy, or grainy flavor of wheat is complementary, as is a richer caramel, toast, or bread crust flavor. The malty richness can be low to medium-high, and supports the yeast character. A roasted malt character is inappropriate. A spicy, herbal, or floral hop flavor is very low to none, and hop bitterness is very low to low. Well-rounded, flavorful, often somewhat malty palate with a relatively dry finish.

 

Mouthfeel: Medium-light to medium-full body. The texture of wheat as well as yeast in suspension imparts the sensation of a fluffy, creamy fullness that may progress to a lighter finish, aided by moderate to high carbonation. Effervescent.

 

Comments: The presence of Munich and/or Vienna-type barley malts gives this style a deep, rich barley malt character not found in a weissbier. Often known as dunkelweizen, particularly in the United States.

 

History: Bavaria has a wheat beer brewing traditional hundreds of years old, but the brewing right was reserved for Bavarian royalty until the late 1700s. Old-fashioned Bavarian wheat beer was often dark, as were most beer of the day. Pale weissbier started to become popular in the 1960s, but traditional dark wheat beer remained somewhat of an old person’s drink.

 

Characteristic Ingredients: By German brewing tradition, at least 50% of the grist must be malted wheat, although some versions use up to 70%; the remainder is usually Munich, Vienna, or dark or caramel wheat malts, or Pilsner malt with color malt. A decoction mash is traditional, but infrequently used today. Weizen ale yeasts produce the typical spicy and fruity character, although extreme fermentation temperatures can affect the balance and produce off-flavors.

 

Style Comparison: Reflecting the best yeast and wheat character of a weissbier blended with the malty richness of a Munich dunkel. The banana and clove character is often less apparent than in a weissbier due to the increased maltiness.

 

Vital Statistics: OG: 1.044 – 1.056

IBUs: 10 – 18 FG: 1.010 – 1.014

SRM: 14 – 23 ABV: 4.3 – 5.6%

 

Commercial Examples: Ayinger Ur-Weisse, Ettaler Weissbier Dunkel, Franziskaner Hefe-Weisse Dunkel, Hacker-Pschorr Weisse Dark, Tucher Dunkles Hefe Weizen, Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel

 

Tags: standard-strength, amber-color, top-fermented, central-europe, traditional-style, wheat-beer-family, malty

Back to TOP

Back to German Whet Beer

 

 

10B Dunkles Weissbier - SK

 

Celkový dojem: Stredne tmavé nemecké pšeničné pivo s typickým banánovo-klinčekovým charakterom kvasiniek podporeným chuťou karamelu a opečeného chleba. Vysoko nasýtené a osviežujúce, s krémovou, nadýchanou textúrou a ľahkou koncovkou, ktorá podporuje piteľnosť.

 

Aróma: Stredné fenoly (zvyčajne klinček) a ovocné estery (zvyčajne banán). Vyváženosť a intenzita fenolov a esterov sa môže líšiť ale ukážkové pivo má byť rozumne vyvážené. Prípadný veľmi nízky až stredný tón vanilky a/alebo slabý náznak žuvačky môžu byť prítomné, no nemali by byť dominantné. Chmeľová vôňa je nízka až žiadna a môže byť mierne kvetnatá, korenistá alebo bylinná. Nízka až stredná pšeničná aróma (ktorá môže byť vnímaná ako chlebová alebo obilná) a často je sprevádzaná arómou karamelu, chlebovej kôrky alebo silnej sladovosti. Sladová aróma môže trocha umierňovať fenoly a estery.

 

Vzhľad: Svetlá medená až mahagónová hnedá farba. Charakteristická je veľmi hustá, šľahačková, dlhotrvajúca biela pena. Vysoký obsah bielkovín z pšenice narúša čírosť v nefiltrovanom pive hoci miera zákalu je premenlivá. Kvasinky môžu prispievať k zákalu.

 

Chuť: Nízka až stredne silná banánová a klinčeková chuť. Rovnováha a intenzita fenolov a esterov sa môže líšiť, ale ukážové pivá sú primerane vyvážené a pomerne výrazné. Prípadný veľmi ľahký až stredný charakter vanilky a/alebo slabý náznak žuvačky môžu zvýrazniť banánovú chuť, sladkosť a zaoblenosť, ale nemali by byť dominantné ak sú prítomné. Ľahká, trochu chlebová alebo obilná chuť pšenice prispieva k chuti, rovnako ako výraznejší karamel, opečenosť alebo chuť chlebovej kôrky. Sladovosť môže byť nízka až stredne vysoká, podporuje charakter kvasiniek. Pražený slad je nevhodný. Korenistá, bylinná alebo kvetinová chmeľová chuť veľmi nízka až žiadna a horkosť je taktiež veľmi nízka až nízka. Dobre zaoblená, čiastočne sladová chuť s relatívne suchým koncom.

 

Pocit v ústach: Stredne prázdne až stredné plné telo. Štruktúra pšenice a prítomnosť kvasiniek dodáva pocit nadýchanej, krémovej plnosti ktorá môže prejsť do ľahkej, bublinkovej koncovky spôsobenej stredne vysokým až vysokým nasýtením. Šumivé.

 

Poznámky: Prítomnosť Mníchovského a/alebo Viedenského sladu dodáva tomuto štýlu hlboký sladový charakter, ktorý vo Weissbier chýba. Najmä v USA sa označuje ako Dunkelweizen.

 

História: Bavorsko má stovky rokov starú tradíciu varenia pšeničného piva, ale právo variť pivo bolo výsadou bavorskej šľachty až do konca 18. storočia. Historické bavorské pšeničné pivo bolo často tmavšie, ako aj ostatné pivá z tej doby. Svetlý Weissbier začal byť populárny až v 60tych rokoch 20. storočia, ale tradičné tmavé pšeničné pivo zostalo nápojom starých štamgastov.

 

Základné ingrediencie: Podľa nemeckej pivovarníckej tradície, najmenej 50% sypania musí byť pšeničný slad, hoci niektoré verzie uvádzajú až 70%. Zvyšok typicky tvorí Mníchovský, Viedenský alebo tmavý alebo pšeničný karamelový slad, alebo Plzeňský slad s farebným sladom. Tradične sa robil dekokčným rmutovaním, ktoré sa v súčasnosti používa už iba výnimočne. Weizen kvasinky produkujú typický korenistý a ovocný charakter piva, hoci príliš vysoké teploty kvasenia môžu ovplyvniť rovnováhu a produkovať vady.

 

Porovnanie štýlov:Je spojením toho najlepšieho z kvasiniek a pšeničného charakteru Weissbier v spojení s výraznou sladovosťou mníchovského Dunkel. Banán a klinčeky sú menej výrazné ako vo Weissbier kvôli výraznejšej sladovosti.

 

Základné hodnoty: OG: 1.044 – 1.056

IBUs: 10 – 18 FG: 1.010 – 1.014

SRM: 14 – 23 ABV: 4.3 – 5.6%

 

Komerčné príklady: Ayinger Ur-Weisse, Ettaler Weissbier Dunkel, Franziskaner Hefe-Weisse Dunkel, Hacker-Pschorr Weisse Dark, Tucher Dunkles Hefe Weizen, Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel

 

Back to TOP

Back to German Whet Beer

 

 

10C Weizenbock - EN

 

Overall Impression: A strong, malty, fruity, wheat-based ale combining the best malt and yeast flavors of a weissbier (pale or dark) with the malty-rich flavor, strength, and body of a Dunkles Bock or Doppelbock.

 

Aroma: Medium-high to high malty-rich character with a significant bready-grainy wheat component. Paler versions will have a bready-toasty malty richness, while darker versions will have a deeper, richer malt presence with significant Maillard products. The malt component is similar to a helles bock for pale versions (grainy-sweet-rich, lightly toasted) or a dunkles bock for dark versions (bready-malty-rich, highly toasted, optional caramel). The yeast contributes a typical weizen character of banana and spice (clove, vanilla), which can be medium-low to medium-high. Darker versions can have some dark fruit aroma (plums, prunes, grapes, raisins), particularly as they age. A low to moderate alcohol aroma is acceptable, but shouldn’t be hot or solventy. No hop aroma. The malt, yeast, and alcohol intertwine to produce a complex, inviting, prominent bouquet.

 

Appearance: Pale and dark versions exist, with pale versions being light gold to light amber, and dark versions being dark amber to dark ruby-brown in color. A very thick, moussy, long-lasting white to off-white (pale versions) or light tan (dark versions) head is characteristic. The high protein content of wheat impairs clarity in this traditionally unfiltered style, although the level of haze is somewhat variable. Suspended yeast sediment can contribute to the cloudiness.

 

Flavor: Similar to the aroma, a medium-high to high malty-rich flavor together with a significant bready-grainy wheat flavor. Paler versions will have a bready, toasty, grainy-sweet malt richness, while darker versions will have deeper, bready-rich or toasted malt flavors with significant Maillard products, optional caramel. Low to moderate banana and spice (clove, vanilla) yeast character. Darker versions can have some dark fruit flavor (plums, prunes, grapes, raisins), particularly as they age. A light chocolate character (but not roast) is optional in darker versions. No hop flavor. A low hop bitterness can give a slightly sweet palate impression, but the beer typically finishes dry (sometimes enhanced by a light alcohol character). The interplay between the malt, yeast, and alcohol adds complexity and interest, which is often enhanced with age.

 

Mouthfeel: Medium-full to full body. A fluffy or creamy texture is typical, as is the mild warming sensation of substantial alcohol content. Moderate to high carbonation.

 

Comments: A Weissbier brewed to bock or doppelbock strength. Schneider also produces an Eisbock version. Pale and dark versions exist, although dark are more common. Pale versions have less rich malt complexity and often more hops, as with doppelbocks. Lightly oxidized Maillard products can produce some rich, intense flavors and aromas that are often seen in aged imported commercial products; fresher versions will not have this character. Well-aged examples might also take on a slight sherry-like complexity.

 

History: Aventinus, the world’s oldest top-fermented wheat doppelbock, was created in 1907 at the Schneider Weisse Brauhaus in Munich.

 

Characteristic Ingredients: A high percentage of malted wheat is used (by German brewing tradition must be at least 50%, although it may contain up to 70%), with the remainder being Munich- and/or Vienna-type barley malts in darker versions, and more Pils malt in paler versions. Some color malts may be used sparingly. A traditional decoction mash can give the appropriate body without cloying sweetness. Weizen ale yeasts produce the typical spicy and fruity character. Too warm or too cold fermentation will cause the phenols and esters to be out of balance and may create off-flavors. Hop choice is essentially irrelevant, but German varieties are most traditional.

 

Style Comparison: Stronger and richer than a Weissbier or Dunkles Weissbier, but with similar yeast character. More directly comparable to the Doppelbock style, with the pale and dark variations. Can vary widely in strength, but most are in the bock to doppelbock range.

Entry Instructions: The entrant will specify whether the entry is a pale or a dark version.

 

Vital Statistics: OG: 1.064 – 1.090

IBUs: 15 – 30 FG: 1.015 – 1.022

SRM: 6 – 25 ABV: 6.5 – 9.0%

 

Commercial Examples: Dark –Eisenbahn Weizenbock, Plank Bavarian Dunkler Weizenbock, Penn Weizenbock, Schneider Unser Aventinus; Pale –Plank Bavarian Heller Weizenbock, Weihenstephaner Vitus

Back to TOP

Back to German Whet Beer

 

 

10C Weizenbock - SK

 

Celkový dojem: silný, sladový, ovocný Ale s pšeničným základom, ktorý kombinuje najlepšie chute sladov a kvasiniek z weissbier-ov (svetlých alebo tmavých) so sladovo bohatou chuťou, silou, a telom Dunkles Bock alebo Doppelbock.

 

Aróma: Stredne vysoký až vysoký sladovo bohatý charakter s výraznou chlebovo-obilnou pšeničnou zložkou. Svetlejšie verzie budú mať chlebovo-opečenú sladovosť, zatiaľ čo tmavšie verzie budú mať hlbšiu a bohatšiu sladovosť s výraznými stopami po Maillardovej reakcii. Sladová zložka je podobná helles bock pri svetlejších verziách (obilno-sladká, ľahko opečená) alebo dunkles bock pri tmavších verziách (chlebovo sladová, veľmi opečená, možno až karamelová). Kvasinky prispievajú k typickému weizen charakteru banánu a korenia (klinček, vanilka), ktorý môže byť stredne nízky až stredne vysoký. Tmavšie verzie môžu mať arómu tmavého ovocia (slivky, sušené slivky, hrozno, hrozienka) najmä keď zrejú. Nízka až stredná alkoholová aróma je akceptovateľná, ale nemala by byť ostrá alebo pripomínať odlakovač. Žiadna chmeľová aróma. Slad, kvasinky a alkohol sa prelínajú aby vytvorili komplexnú a výraznú arómu.

 

Vzhľad: existujú svetlé a tmavé verzie pričom svetlé majú svetlozlatú až svetlojantárovú farbu a tmavé verzie majú tmavo jantárovú až tmavo rubínovo-hnedú farbu. Charakteristická pena je veľmi hustá, šľahačková, dlhotrvajúca, biela až sivobiela (svetlé verzie) alebo svetlohnedá (tmavé verzie). Vysoký obsah bielkovín z pšenice narúša čírosť v tomto tradične nefiltrovanom štýle, hoci miera zákalu je premenlivá. Prítomný kvasinkový sediment môžu prispievať k zákalu.

 

Chuť: podobná aróme, stredne vysoká až vysoká sladová chuť spolu s výraznou chlebovo obilnou pšeničnou chuťou. Svetlejšie verzie budú mať chlebovú, opečenú, obilno sladkú sladovo bohatú chuť, pričom tmavšie verzie budú mať hlbšiu, chlebovo bohatú alebo opečenú sladovú chuť s výraznymi stopami po Maillardovej reakcii, možná je aj chuť karamelu. Nízky až stredný banánový a korenistý (klinček, vanilka) charakter kvasiniek. Tmavšie verzie môžu mať nejakú chuť tmavého ovocia (slivky, sušené slivky, hrozno, hrozienka), najmä keď dlhšie zrejú. Ľahká čokoládová chuť (ale nie pečená) je voliteľná v tmavších verziách. Žiadna chuť chmeľu. Nízka chmeľová horkosť môže nabudiť dojem sladkej chuti, ale pivo má typickú suchú koncovku (niekedy je posilnená ľahkým alkoholovým charakterom). Vzájomné prepojenie medzi sladom, kvasinkami a alkoholom pridáva na komplexnosti, ktorá sa často zvyšuje s vekom.

 

Pocit v ústach: stredne plné až plné telo. Nadýchaná alebo krémová textúra je typická, takisto ako hrejivý pocit z podstatného obsahu alkoholu. Stredná až vysoká nasýtenosť.

 

Poznámky: Weissbier varené do bock alebo doppelbock sily. Schneider produkuje aj Eisbock verziu. Existujú svetlé a tmavé druhy, hoci tmavé sú častejšie. Svetlé druhy majú menej bohatú sladovú komplexnosť a často viac chmeľu ako Doppelbock. Ľahko zoxidované prvky Maillardovej reakcie môžu produkovať bohaté, intenzívne chute a arómy, ktoré môžeme nájsť v starších, dovážaných komerčných produktoch. Čerstvejšie druhy nebudú mať tento charakter. Dobre dozreté príklady môžu mať tiež miernu komplexitu ako sherry.

 

História: Aventinus, najstarší vrchne kvasený pšeničný Doppelbock na svete, bol prvý raz navarený v roku 1907 v Schneider Weisse Brauhaus v Mníchove.

 

Základné ingrediencie:Podľa nemeckej pivovarníckej tradície, najmenej 50% sypania musí byť pšeničný slad, hoci niektoré verzie uvádzajú až 70%. Zvyšok typicky tvorí Mníchovský, Viedenský a pšeničný karamelový slad v tmavších verziách, alebo Plzeňský slad vo svetlejších verziách. Farebné slady môžu byť v malých množstvách použité. Tradičné dekokčné rmutovanie môže dodať pivu správne telo bez prílišnej sladkosti. Weizen kvasinky produkujú typický korenistý a ovocný charakter piva, hoci príliš vysoké teploty kvasenia môžu ovplyvniť rovnováhu a produkovať vady. Voľba chmeľu je v zásade nepodstatná ale nemecké odrody sú tradičnejšou voľbou.

 

Porovnanie štýlov:Silnejší a bohatší ako Weissbier alebo Dunkles Weissbier, ale s podobným charakterom. Najviac priamo sa dá porovnať s Doppelbock - svetlými aj tmavými variáciami. Môže sa veľmi výrazne líšiť v sile, ale väčšina pív je v rozmedzí Bock - Doppelbock.

 

Súťažné inštrukcie: Súťažiaci musí explicitne špecifikovať, či je súťažná vzorka svetlá alebo tmavá verzia tohto štýlu.

 

Základné hodnoty: OG: 1.064 – 1.090

IBUs: 15 – 30 FG: 1.015 – 1.022

SRM: 6 – 25 ABV: 6.5 – 9.0%

 

Komerčné príklady: Tmavé –Eisenbahn Weizenbock, Plank Bavarian Dunkler Weizenbock, Penn Weizenbock, Schneider Unser Aventinus; Svetlé –Plank Bavarian Heller Weizenbock, Weihenstephaner Vitus

Back to TOP

Back to German Whet Beer

 

 

12A British Golden Ale – EN

 

Overall Impression: A hop-forward, average-strength to moderately-strong pale bitter. Drinkability and a refreshing quality are critical components of the style.

 

Aroma: Hop aroma is moderately low to moderately high, and can use any variety of hops – floral, herbal, or earthy English hops and citrusy American hops are most common. Frequently a single hop varietal will be showcased. Little to no malt aroma; no caramel. Medium-low to low fruity aroma from the hops rather than esters. Little to no diacetyl.

 

Appearance: Straw to golden in color. Good to brilliant clarity. Low to moderate white head. A low head is acceptable when carbonation is also low.

 

Flavor: Medium to medium-high bitterness. Hop flavor is moderate to moderately high of any hop variety, although citrus flavors are increasingly common. Medium-low to low malt character, generally bready with perhaps a little biscuity flavor. Caramel flavors are typically absent. Little to no diacetyl. Hop bitterness and flavor should be pronounced. Moderately-low to low esters. Medium-dry to dry finish. Bitterness increases with alcohol level, but is always balanced.

 

Mouthfeel: Light to medium body. Low to moderate carbonation on draught, although bottled commercial versions will be higher. Stronger versions may have a slight alcohol warmth, but this character should not be too high.

 

Comments: Well-hopped, quenching beer with an emphasis on showcasing hops. Served colder than traditional bitters, this style was originally positioned as a refreshing summer beer, but is now often brewed year-round. Although early on the beers were brewed with English hops, increasingly American citrus-flavored hops are used. Golden Ales are also called Golden Bitters, Summer Ales, or British Blonde Ales. Can be found in cask, keg, and bottle.

 

History: Modern golden ales were developed in England to take on strongly-marketed lagers. While it is difficult to identify the first, Hop Back's Summer Lightning, first brewed in 1986, is thought by many to have got the style off the ground.

 

Characteristic Ingredients: Low-color pale or lager malt acting as a blank canvas for the hop character. May use sugar adjuncts, corn or wheat. English hops frequently used, although citrusy American varietals are becoming more common. Somewhat clean-fermenting British yeast.

 

Style Comparison: More similar to an American Pale Ale than anything else, although it is often lower in alcohol and usually features British ingredients. Has no caramel and fewer esters compared to British bitters and pale ales. Dry as bitters but with less malt character to support the hops, giving a different balance. Often uses (and features) American hops, more so than most other modern British styles.

 

Vital Statistics: OG: 1.038 – 1.053

IBUs: 20 – 45 FG: 1.006 – 1.012

SRM: 2 – 6 ABV: 3.8 – 5.0%

 

Commercial Examples: Crouch Vale Brewers Gold, Fuller's Discovery, Golden Hill Exmoor Gold, Hop Back Summer Lightning, Kelham Island Pale Rider, Morland Old Golden Hen, Oakham JHB

 

Tags: standard-strength, pale-color, top-fermented, british-isles, craft-style, pale-ale-family, bitter, hoppy

Back to TOP

 

12A British Golden Ale – SK


Celkový dojem:
Nachmelený, stredne silný svetlý Bitter. Piteľnosť a osviežujúcosť sú kritické prvky štýlu.

 

Aróma: Stredne nízka až stredne silná chmeľová aróma. Použitie kvetnatých, bylinných alebo zemitých anglických, či citrusových amerických chmeľov je najbežnejšie. Často je použitá iba jedna odroda chmeľu. Nízka až žiadna sladová aróma, bez karamelu. Stredne nízka až nízka ovocná aróma pochádzajúca viac z chmeľu ako z esterov. Nízky až žiadny diacetyl.

 

Vzhľad: Slamová až zlatistá farba. Dobrá až výborná čírosť. Nízka až stredná pena. Pri nižšom nasýtení je prijateľná nízka pena.

 

Chuť: Stredná až stredne vysoká horkosť. Chuť chmeľu je stredná až stredne vysoká. Na druhu chmeľu nezáleží, ale stále častejšie sa používa chmeľ s citrusovým charakterom. Stredne nízky až nízky sladový charakter, zvyčajne chlebnatý a možno trocha sušienkový. Karamelové chute sú úplne neprítomné. Nízky až žiadny diacetyl. Chuť a horkosť chmeľu by mali byť výrazné. Stredne nízke až nízke estery. Stredne suchá až suchá konckova. Horkosť sa úmerne zvyšuje s množstvom alkoholu, ale je vždy vyvážená.

 

Pocit v ústach: Ľahké až stredné telo. Nízke až stredné nasýtenie pri čapovanom pive, fľaškové pivo bude mať nasýtenie vyššie. Silnejšie verzie môžu mať mierne hrejivý alkohol, ale nie príliš výrazný.

Poznámky: Dobre nachmelené, piteľné pivo s dôrazom na chmeľ. Podávané chladnejšie ako tradičný Bitter. Tento štýl bol pôvodne osviežujúcim letným pivom, no v súčasnosti sa varí celoročne. Zo začiatku sa používal iba anglický chmeľ no stále viac a viac sa používajú aj americké citrusové odrody. Golden Ale sa volá aj Golden Bitter, Summer Ale alebo British Blonde Ale. Existujú verzie v drevených sudoch (cask), kegoch aj fľaškách.

 

História: Moderný Golden Ale vznikol v Anglicku ako konkurencia silne promovaných ležiakoch. Hop Back's Summer Lightning prvý raz navarený v roku 1986 podľa mnohých pomohol tomuto štýlu uplatniť sa.

 

Základné ingrediencie: Nízkofarebný/Extra svetlý Pale Ale alebo ležiacky slad, ktorý je neutrálnym podkladom pre chmeľový charakter. Môže obsahovať prídavky cukru, kukurice alebo pšenice. Anglický chmeľ alebo americký chmeľ s citrusovým charakterom je tiež čoraz bežnejší. Trochu čistejšie kvasiaci britský kmeň kvasiniek.

 

Porovnanie štýlov: Viac podobný štýlu American Pale Ale než hocičomu inému, aj keď častejšie má nižší alkohol. Typicky obsahuje a vyzdvihuje britské suroviny. Nemá žiaden karamel a obsahuje menej esterov ako britský Bitter a Pale Ale. Je suchý ako Bitter ale s nižšou sladovosťou, aby sa podporil chmeľ, takže má aj inú vyváženosť. Často používa a vyzdvihuje americký chmeľ, najviac zo všetkých britských štýlov.

 

Základné hodnoty: OG: 1.038 – 1.053

IBUs: 20 – 45 FG: 1.006 – 1.012

SRM: 2 – 6 ABV: 3.8 – 5.0%

 

Komerčné príklady : Crouch Vale Brewers Gold, Fuller's Discovery, Golden Hill Exmoor Gold, Hop Back Summer Lightning, Kelham Island Pale Rider, Morland Old Golden Hen, Oakham JHB

Back to TOP

 

21B - Speciality IPA - Red IPA - EN

 

Overall Impression: Hoppy, bitter, and moderately strong like an American IPA, but with some caramel, toffee, and/or dark fruit malt character. Retaining the dryish finish and lean body that makes IPAs so drinkable, a Red IPA is a little more flavorful and malty than an American IPA without being sweet or heavy.

 

Aroma: A moderate to strong fresh hop aroma featuring one or more characteristics of American or New World hops, such as tropical fruit, stone fruit, citrus, floral, spicy, berry, melon, pine, resinous, etc. Many versions are dry hopped and can have an additional fresh hop aroma; this is desirable but not required. Grassiness should be minimal, if present. A medium-low to medium malty-sweet aroma mixes in well with the hop selection, and often features caramel, toffee, toasty, and/or dark fruit character. Fruitiness from yeast may also be detected in some versions, although a neutral fermentation character is also acceptable. A restrained alcohol note may be present, but this character should be minimal at best. Any American or New World hop character is acceptable; new hop varieties continue to be released and should not constrain this style.

 

Appearance: Color ranges from light reddish-amber to dark reddish-copper. Should be clear, although unfiltered dry-hopped versions may be a bit hazy. Medium-sized, off-white to cream-colored head with good persistence.

 

Flavor: Hop flavor is medium to very high, and should reflect an American or New World hop character, such as citrus, floral, pine, resinous, spicy, tropical fruit, stone fruit, berry, melon, etc. Medium-high to very high hop bitterness. Malt flavor should be medium-low to medium, and is generally clean but malty-sweet up front with medium-dark caramel, toffee, toasty and/or dark fruit malt flavors. The character malt choices and the hop selections should complement and enhance each other, not clash. The level of malt flavor should not adversely constrain the hop bitterness and flavor presentation. Low yeast-derived fruitiness is acceptable but not required. Dry to medium-dry finish; residual sweetness should be medium-low to none. The bitterness and hop flavor may linger into the aftertaste but should not be harsh. A very light, clean alcohol flavor may be noted in stronger versions.

 

Mouthfeel: Medium-light to medium body, with a smooth texture. Medium to medium-high carbonation. No harsh hop-derived astringency. Very light, smooth alcohol warming not a fault if it does not intrude into overall balance.

 

Comments: Previously might have been a sub-genre of American Amber Ales or Double Red Ales, hoppier and stronger than the normal products, but still maintaining the essential drinkability by avoiding sweet flavors or a heavy body or finish.

 

History: A modern American craft beer style, based on American IPA but with the malt flavors of an American Amber Ale.

 

Characteristic Ingredients: Similar to an American IPA, but with medium or dark crystal malts, possibly some character malts with a light toasty aspect. May use sugar adjuncts. American or New World finishing hops with tropical, fruity, citrusy, piney, berry, or melon aspects; the choice of hops and character malts is synergistic – they very much have to complement each other and not clash.

 

Style Comparison: Similar to the difference between an American Amber Ale and an American Pale Ale, a Red IPA will differ from an American IPA with the addition of some darker crystal malts giving a slightly sweeter, more caramelly and dark fruit-based balance. A Red IPA differs from an American Strong Ale in that the malt profile is less intense and there is less body; a Red IPA still has an IPA balance and doesn’t trend towards a barleywine-like malt character. A Red IPA is like a stronger, hoppier American Amber Ale, with the characteristic dry finish, medium-light body, and strong late hop character.

 

Vital Statistics: OG: 1.056 – 1.070

IBUs: 40 – 70 FG: 1.008 – 1.016

SRM: 11 – 19 ABV: 5.5 – 7.5%

 

Commercial Examples: Green Flash Hop Head Red Double Red IPA (double), Midnight Sun Sockeye Red, Sierra Nevada Flipside Red IPA, Summit Horizon Red IPA, Odell Runoff Red IPA

 

Tags: high-strength, amber-color, top-fermented, north-america, craft-style, ipa-family, specialty-family, bitter, hoppy

Back to TOP

 

21B - Speciality IPA - Red IPA - SK

 

Celkový dojem: Nachmelené, horké, podobne silné pivo ako American IPA, navyše s karamelovým, karamelkovým charakterom a/alebo sladovým charakterom po tmavom ovocí. Zachováva si suchú koncovku a prázdnejšie telo, ale Red IPA je sladovejšia a komplexnejšia než American IPA bez toho, aby pivo bolo sladké alebo ťažké.

 

Aróma: Stredná až silná chmeľová aróma obsahujúca jednu alebo viac charakteristík chmeľov z Ameriky alebo Nového sveta: tropické ovocie, kôstkové ovocie, citrus, kvetnatosť, korenie, lesné ovocie, melón, borovica, hrozienka atď. Mnoho pív v tomto štýle je chmelených za studena a môžu mať čerstvú chmeľovú arómu - nie je to vyžadované, no je to plus. Trávnatosť by mala byť minimálna až žiadna. Sladovosť vo vôni je stredne nízka až nízka, dobre sa dopĺňa s použitým chmeľom a často má karamelový, karamelkový, mierne spálený a/alebo ovocný (tmavé ovocie) charakter. V niektorých pivách môže byť ovocnosť z kvasiniek, no aj neutrálny charakter je v poriadku. Dovolený je iba veľmi mierny alkohol. Akýkoľvek chmeľ z ameriky a nového sveta je akceptovateľný, taktiež aj nové odrody.

 

Vzhľad: Farba od červenkasto-jantárovú po tmavočerveno-medenú. Pivo by malo byť číre, ale nefiltrované druhy, chmelené za studena, môžu byť mierne zakalené. Stredná krémová pena s dobrou trvácnosťou.

 

Chuť: Chmeľová chuť je stredne až veľmi vysoká a mala by mať charakteristiky chmeľov z ameriky a nového sveta ako citrus, kvety, borovica, živica, tropické/kôstkové/bobuľové ovocie, melón atď. Stredne veľká až veľmi veľká horkosť. Chuť sladu by mala byť stredné nízka až stredná, zväčša čistá, ale so sladovo sladkým začiatkom so stredne tmavým karamelom, karamelkami, miernou praženosťou  a/alebo chuťou tmavého ovocia. Voľba špecifických ingrediencií (sladov a chmeľov) by sa mala navzájom dopĺňať, nie biť. Úroveň sladovosti by nemala obmedzovať horkosť chmeľu a chuťovú prezentáciu. Nízka ovocnosť pochádzajúca z kvasiniek je prípustná ale nie vyžadovaná. Suchá až stredne suchá koncovka, zostatková sladkosť by mala byť stredne nízka až žiadna. Horkosť a chuť chmeľu môže mať dlhší dojazd ale nemala by byť drsná. V silnejších verziách môže byť prítomná veľmi jemná chuť čistého alkoholu.

 

Pocit v ústach: Stredne ľahké až stredné telo s jemnou štruktúrou. Stredné až stredne vysoké nasýtenie. Bez drsnosti z chmeľu. Veľmi ľahká, hladká alkoholová hrejivosť nie je vadou, ak nenarúša celkovú výváženosť.

Poznámky: Donedávna mohol byť podkategóriou American Amber Ale alebo Double Red Ale, viac chmelenejšie a silnejšie ako ostatné, ale so zachovaním podstatnej piteľnosti a vyhnutím sa ťažkej koncovke alebo telu.

 

História: Moderný americký štýl založený na American IPA, avšak so sladovosťou American Amber Ale.

 

Základné ingrediencie: Podobné ako American IPA, ale používajú sa stredne tmavé až tmavé karamelové (crystal) slady. Niektoré slady môžu mať aj mierne pripálený charakter. Môže byť použitý cukor. Chmeľ z ameriky alebo nového sveta s tropickým, ovocným, citrusovým, borovicovým alebo melónovým charakterom. Voľba chmeľu a sladu je synergická - navzájom sa dopĺňajú.

 

Porovnanie štýlov: Podobne ako je rozdiel medzi American Amber Ale a American Pale Ale, Red IPA sa líši od American IPA pridaním tmavších karamelových sladov, ktoré ju vyvažujú sladkosťou, karamelovosťou a chuťou po tmavom ovocí. Red IPA sa líši od American Strong Ale svojim sladovým profilom, ktorý je menej intenzívny, so slabším telom. Red IPA má stále vyváženosť typickú pre IPA a nepribližuje sa sladovému charakteru barley-wne. Red IPA je silnejší, viac nachmelený American Amber Ale s typickým suchým koncom, stredne ľahkým telom a silným chmeľovým charakterom z neskoršieho chmelenia.

 

Základné hodnoty: OG: 1.056 – 1.070

IBUs: 40 – 70 FG: 1.008 – 1.016

SRM: 11 – 19 ABV: 5.5 – 7.5%

 

Komerčné príklady: Green Flash Hop Head Red Double Red IPA (double), Midnight Sun Sockeye Red, Sierra Nevada Flipside Red IPA, Summit Horizon Red IPA, Odell Runoff Red IPA

Back to TOP