...kategórie pre Biela Vrana 2019... ...new categories for Biela Vrana 2019...

súažné kategórie pod¾a BJCP (2015) / categories based on BJCP (2015)

1. kategória: 28. A - Brett IPA
urèená držite¾om ocenenia Grand Special Biela vrana 2018 - Radoslavom Dohnalom
category selected by Grand Special Champion Biela vrana 2018 - Radoslavom Dohnalom

2. kategória: 10. A, B, C - German Wheat Beer

3. kategória: 12. A - British Golden Ale

4. kategória: 20. A - American Porter

5. kategória: 21. B - Speciality IPA - Red IPA

6. kategória: 23. C - Oud Bruin

7. kategória: 32. B - Speciality Smoked Beer